Projektlogg

Projektet i punktform

 • Betonggrisar utplacerade vid noden
 • Fibernätet försäkrat hos Dina Försäkringar Gotland
 • Fortsatt arbete med frågan om UPS (reservström)
 • GPS-inmätningen av hela fibernätet är klart
 • Dialog med Telia angående om alla pappersutskick – nödvändigt?
 • Arbete med verksamhetsberättelse inför föreningens årsmöte
 • Information om föreningens ekonomi presenteras på årsmötet
 • Kompletterande GPS-inmätning av fibernätet
 • Sammanställning av ekonomin efter avslutad byggfas
 • Aktivering av medlemmarnas bredbandstelefoni
 • Arbete med att bygga klart fibernätet till skolan och ”snickerifabriken”
 • Telia har aktiverat internet och tv
 • Eltel har aktiverat hela fibernätet
 • Driftstart
 • Ansökan hos Lantmäteriet om ledningsförrättning
 • De sista skåpen svetsades
 • De sista fastigheterna svetsades
 • Fibersvetsning i medlemmarnas fastigheter påbörjas
 • Arbete med att svetsa noden och alla skåp påbörjas
 • Inventering av × meter oanvänd slang som Eltel köper tillbaka
 • Pappersarbete med redovisning som krävs för att bidrag
 • Arbetet med att blåsa fiber in till husen påbörjas
 • Eltel har påbörjat arbetet med att blåsa fiber i stamnätet
 • Stormöte med Telia, Dalhems bygdegård
 • Fiberpub, Jernvägscafeét
 • Beslut om investeringsstöd
 • Alla kopplingsskåp är uppackade och hopskruvade
 • Grävningen är klar längs vissa sträckor i södra Dalhem
 • Ledningsvisning (GEAB och Skanova) genomförs område för område
 • Planering av arbetsinsatser för att återställa mark
 • Vi har påbörjat monteringen av kopplingsskåp
 • Markering med märkspray på vägbana där borrning kommer att ske
 • Arbete med Region Gotlands avtal som kund till fiberföreningen
 • Grävstart
 • Medlemmar och preliminär ledningsdragning på offentlig karta
 • Skyltar ska sättas upp vid vägkanterna
 • Medlemsinformation i Dalhems bygdegård
 • Inbetalning av insats för anslutning
 • Röjning av skog
 • Tillverkning av stakningspinnar
 • Undertecknande av sista återstående markupplåtelseavtal
 • Undertecknande av sista återstående fastighetsanslutningsavtal
 • Första leverans av fiberslang
 • Beställning av utrustning
 • Detaljplanering av sträckningen inför grävstart
 • Tillverkning av informationsskyltar
 • Klartecken angående hänsyn till fornminnen
 • Klartecken angående hänsyn till biotopskydd
 • Uppstartsmöte med Eltel och Väg & B. inför grävstart
 • ”Öppet hus” vid Dalhem IP
 • Informationsmöte för områdesansvariga
 • Ansökan om bidrag från Jordbruksverkets Landsbygdsprogram
 • Upprättande av markägaravtal
 • Förhandling med Telia om utrustning mm
 • Möte med Trafikverket, Lantmäteriet m.fl.
 • Informationsmöte i Dalhem bygdegård
 • Beslut om gräv- respektive blåsentreprenör
 • Medlemsinbetalningar
 • Precisering av antalet fastigheter och abonnemang
 • Vandring i markerna tillsammans med delar av styrelsen.
 • Tidsplan
 • Prisplan
 • Informations- och frågeträffar
 • Områdesansvariga
 • Insatsinbetalningar
 • Avtalsskrivning med gräv- respektive blåsentreprenör
 • Utvärdering av gräv- och blåsentreprenörer
 • Möten och samtal med utförare av gräv- och blåsentreprenörer
 • Medlemsansökan och markägaravtal formuleras
 • Årsmöte Fibernät Gotland
 • Registrering av föreningen, bankgiro och organisationsnummer
 • Dalhem Fiber ekonomisk förening bildas i bygdegården
 • Stadgar skrivs
 • Planeringsmöte inför föreningsbildade
 • Utvärdering av inkomna offerter och anbud
 • Deltagande vid möte om momsfrågor
 • Planering föreningsmöte i bygdegården
 • Beslut om prismodell för BRF Gandarve
 • Informationsinhämtning om kabelhänvisning m.m.
 • Utkast på medlemsavtal
 • Utkast på markägaravtal
 • Markägarmöte Dalhem Bygdegård
 • Deltagande på Teliamässa
 • Informationsinhämtning om byggkredit
 • Informationsinhämtning om fiberlån
 • Förslag på struktur för styrelse
 • Kallelse till markägare
 • Markägarförteckning Dalhem socken
 • Annons i lokaltidningarna om anbud
 • Anbudsunderlag
 • Medlemskap i Fibernät Gotland
 • Informationsinhämtning el-backup
 • Informationsinhämtning trygghetslarm
 • Kontakt ang. Regions Gotlands fastigheter
 • Informationsinhämtning Trafikverket
 • Fiberpub
 • Information Dalhem IF
 • Informationsinhämtning försäkringsfrågor
 • Stöd från Leader
 • Stöd från Vuxenskolan
 • Första skiss på marksträckning
 • Karta på hemsida